مرکز مطالعات حیوانی دانشگاه علوم پزشکی قم افتتاح شد.

مرکز مطالعات حیوانی دانشگاه علوم پزشکی قم افتتاح شد.

سایر خدمات

سایر خدمات

تست های رفتاری

تست های رفتاری

خونگیری و نمونه گیری

خونگیری و نمونه گیری

خدمات

سایر خدمات

سایر خدمات

زمان مطالعه : 2 دقیقه
تست های رفتاری

تست های رفتاری

زمان مطالعه : 2 دقیقه
خونگیری و نمونه گیری

خونگیری و نمونه گیری

زمان مطالعه : 2 دقیقه
انجام پرفیوژن

انجام پرفیوژن

زمان مطالعه : 1 دقیقه
نگهداری، تزریق و گاواژ

نگهداری، تزریق و گاواژ

زمان مطالعه : 1 دقیقه
فروش حیوان و مدل های آزمایشگاهی

فروش حیوان و مدل های آزمایشگاهی

زمان مطالعه : 2 دقیقه